Coming soon!

Kickstarter price – $113

Retail price – $165

  • Hello Tiki ♦ Red Ultra (retail value $45)
  • Hello Tiki ♦ White Gilded (retail value $35)
  • Hello Tiki ♦ Retro Gilded (retail value $35)
  • Hello Tiki ♦ White Premium (retail value $20)
  • Hello Tiki ♦ Retro Premium (retail value $20)
  • Hello Tiki ♦ MINI (retail value $10)